REGULAMIN

REGULAMIN OŚRODKA  NAD WODOSPADEM

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Nad Wodospadem i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku w wysokości 30% kwoty nie mniejszej niż 100zł  lub całej należności za pobyt w Ośrodku.

Dokonując ww. czynności , Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka Nad Wodospadem.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka jak również na stronie internetowej ośrodka.

DOBA HOTELOWA

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 1600  do godziny 1100 dnia następnego.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu.
 3. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu z recepcją hotelową, w ramach wolnych miejsc. Nie zdanie pokoju  do godziny  1100 skutkuje naliczaniem opłaty za kolejną dobę wg cennika obowiązującego w danym dniu co nie oznacza przedłużenia doby na kolejny dzień.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie karty meldunkowej.
 2. Od każdego gościa podczas rezerwacji pobierana jest opłata miejscowa pobierana w imieniu gminy Czernichów. Stawka za osobodzień wynosi 2,00zł.
 3. Osoby przybywające ze zwierzętami winne są opłacić za nie opłatę za każdą dobę 20,00zł.
 4. Rezerwacje online – tylko otrzymane powiadomienie od Ośrodka jest potwierdzeniem rezerwacji.
 5. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu ośrodka lub osobach przebywających na terenie ośrodka.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek nie zwraca opłaty za dalszy pobyt.
 7. Gość opuszczający pokój w dniu wyjazdu zobowiązany jest wymeldować się i zostawić klucz w recepcji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Ośrodku, powstałe z jego winy lub w skutek nieprawidłowego użytkowania.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obsługa Ośrodka może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obsługi Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 3. Gość opuszczający pokój ze względów bezpieczeństwa każdorazowo zobowiązany jest do wyłączenia telewizora, zgaszenia światła, zakręcenia kranu oraz zamknięcia drzwi na klucz.
 4. Goście korzystający z basenu ( w okresie letnim), boiska sportowego oraz placu zabaw zobowiązane są do przestrzegania ich regulaminu. Dzieci nie mogą przebywać na terenie Ośrodka bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za nie.
 5. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za działania dzieci znajdujących sie pod ich opieką w Ośrodku.
 6. Gość ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia recepcji o wystąpieniu szkody lub awarii.
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku oraz realizowanych świadczeń. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

PŁATNOŚĆ I ZADATEK

 1. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości ustalonej podczas rezerwowaniu pokoju.
 3. W razie nie wpłacenia zadatku rezerwacja jest nieważna i ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc.
 4. Kwota zadatkowana nie podlega zwrotowi (zgodnie z podstawą prawną art. 394 Kodeksu cywilnego) i nie może być przekładana na inny termin bez zgody dyrekcji ( zmiana terminu możliwa jest nie mniej niż 21 dni przed planowanym przybyciem pod warunkiem pisemnego potwierdzenia zmiany i akceptacją dyrekcji.
 5. Płatność za pobyt pobierana jest gotówką lub kartą płatniczą.

POKÓJ

 1. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Ośrodka i ich wyposażeniu.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń , niestanowiących wyposażenia pokoju.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach oraz na terenie Ośrodka.
 4. Cisza nocna 2200 – 600
 5. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie , która naruszyła tę zasadę.

POSTANOWIENIA I ZAKAZY

 1. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu palenia tytoniu Gość zostaje obciążony kosztami odświeżania pokoju w kwocie 400 PLN. Ponadto Gość zostanie obciążony kosztami interwencji straży pożarnej, w sytuacji gdy straż zjawi się w Ośrodku na skutek naruszenia przez Gościa zakazu palenia tytoniu.
 2. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt po wcześniejszym tego zgłoszeniu i za dodatkową opłatą. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Ośrodka jedynie pod opieką Gościa. Zwierzę powinno mieć aktualną książeczkę szczepień, smycz, kaganiec. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka oraz pokryć koszty wyrządzonej szkody. Zakaz przebywania zwierząt na łóżkach.
 3. Parking monitorowany niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu Gościa, bądź pozostawionych w nim przedmiotów.
 4. Zabrania się wynoszenia jedzenia ze stołówki, spożywania własnych produktów w restauracji ośrodka i na stołówce.
 5. Zabrania się stawiania napojów, jedzenia itp. na stole bilardowym, i innych miejscach do tego nie przystosowanych.
 6. Zabrania się wprowadzania osób nie będących Gośćmi ośrodka bez zgody dyrekcji.  Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka powinna się zameldować w recepcji Ośrodka.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 8. W przypadku niezastosowania się do regulaminu Ośrodka ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gości z ośrodka, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.
 9. Osoby zakłócające spokój oraz zachowujące sie nieodpowiednio w restauracji Ośrodka, bądź sali bankietowej będą proszone o natychmiastowo opuszczenie Ośrodka.
 10. Zabrania się palenia ogniska bez zgody recepcji Ośrodka (ognisko płatne)
 11. Zabrania się przechowywania w pokojach hotelowych ładunków niebezpiecznych- broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 12. Zabrania się handlu i uprawiania gier hazardowych na terenie Ośrodka.

Dodaj komentarz